wd wp Пошук:

Арганічная хімія

Аргані́чная хі́мія — раздзел хіміі, які вывучае злучэнні вугляроду з іншымі элементамі (арганічныя злучэнні) і іх ператварэнні. Займаецца сінтэзам і вызначэннем структуры арганічных злучэнняў, вывучэннем сувязі хімічнай будовы рэчываў з рэакцыйнай здольнасцю і фізічнымі ўласцівасцямі, практычным выкарыстаннем.

Падзяляецца на стэрэахімію, хімію высокамалекулярных злучэнняў, прыродных рэчываў (антыбіётыкаў, вітамінаў, гармонаў і інш.), металаарганічных, фтораарганічных, комплексных злучэнняў, фарбавальнікаў.

Цесна звязана з біяхіміяй, медыцынай, біялогіяй, арганічнай геахіміяй, малекулярнай біялогіяй і іншымі галінамі навук[1].

Гісторыя

Фрыдрых Вёлер

Як асобная навука арганічная хімія сфарміравалася ў пачатку 19 ст., калі вучоныя пачалі сістэматычнае вывучэнне арганічных рэчываў, якія ў той час вылучаліся з жывых арганізмаў.

Спачатку лічылі, што арганічныя рэчывы можна атрымліваць толькі з аб’ектаў жывой прыроды пад уплывам асобай «жыццёвай сілы». Існавала нават вучэнне аб «жыццёвай сіле» — віталізм.

Тэрмін «арганічная хімія» ўведзены Ё. Берцэліусам у 1827 годзе.

Доўгі час вучоныя-хімікі не маглі атрымаць арганічныя злучэнні з неарганічных рэчываў. Адным з першых такі сінтэз ажыццявіў нямецкі хімік Фрыдрых Вёлер. У выніку ператварэння неарганічнага злучэння (цыянату амонію) ён атрымаў арганічнае — мачавіну.

У наступныя гады сінтэзы арганічных злучэнняў з неарганічных ажыццявілі А. Кольбе (1845), М. Бертло (1854) і А. М. Бутлераў (1861). К пачатку 19 ст. была праведзена вялікая колькасць даследаванняў, вылучана ў чыстым выглядзе і вывучана многа арганічных рэчываў, уваходзячых у састаў прадуктаў харчавання, арганізмаў раслін, жывёл і чалавека. Лік вывучаных рэчываў набліжаўся да некалькіх соцень, але ніякай сувязі паміж іх будовай і ўласцівасцямі ўстаноўлена не было. Тым не менш стала вядома, што ў састаў большасці арганічных рэчываў уваходзяць элементы вуглярод, вадарод, кісларод, а некаторыя з рэчываў змяшчаюць атамы азоту і інш.

З другой чвэрці 19 стагоддзя пачалі развівацца тэарэтычныя ўяўленні агранічнай хіміі, у тым ліку тэорыя радыкалаў (Ю. Лібіх, Вёлер, Э. Франкленд, Р. Бунзен), тэорыя тыпаў (Ж. Дзюма, Ш. Жэрар і А. Ларан), паняцце пра валентнасць хімічных элементаў, чатырохвалентнасць вугляроду і здольнасць яго атамаў ствараць складаныя малекулы.

Абгрунтаваная ў 1861 годзе Бутлеравым тэорыя хімічнай будовы прапанавала існаванне сувязі паміж будовай і ўласцівасцямі арганічных злучэнняў, растлумачыла з’яву прасторавай ізамерыі арганічных злучэнняў. Ф. А. Кекуле ў 1865 годзе створана тэорыя будовы араматычных злучэнняў (на прыкладзе бензолу), у 1874 годзе Я. Х. вант Гоф і Ж. Ле Бель заклалі асновы стэрэахіміі, вылучылі аптычную ізамерыю і геаметрычную ізамерыю арганічных рэчываў.

Развіццё арганічнай хіміі ў пачатку 20 стагоддзя звязана з дасягненнямі квантавай фізікі і электронных тэорый хімічнай сувязі. Вызначаны тыпы хімічнай сувязі; Г. Льюіс, В. Косель, К. Інгалд, Л. Полінг распрацавалі і дапоўнілі ўяўленнямі квантавай хіміі і квантава-хімічнымі разлікамі электронную тэорыю будовы арганічных злучэнняў, прадказалі і растлумачылі іх рэакцыйную здольнасць.

У другой палове 20 стагоддзя пачалося станаўленне фізічнай арганічнай хіміі, у якой абагульнены ўяўленні па механізмах рэакцый і сувязі паміж структурай арганічных злучэнняў і іх рэакцыйнай здольнасцю. У даследаваннях пачалі шырока выкарыстоўвацца храматаграфія, рэнтгенаскапія, мас-спектраскапія, метады ЭПР, ЯМР, ІЧ- і УФ-спектраскапія. Сінтэзаваны новыя класы крэмнійарганічных злучэнняў (полісілаксаны), поліаміды (нейлон), фторпалімеры (тэфлон), цэнвыя злучэнні пераходных металаў (ферацэн), фізіялагічна актыўныя злучэнні, лекавыя прэпараты, атрутныя рэчывы, сродкі аховы раслін, антыпірэны.

Метады арганічнай хіміі разам з фізічнымі метадамі даследавання выкарыстоўваюцца ў вызначэнні будовы нуклеінавых кіслот, бялкоў, складаных прыродных злучэнняў, з дапамогай матэматычнага мадэлявання ажыццяўляецца мэтанакіраваны сінтэз арганічных рэчываў з зададзенымі ўласцівасцямі.

Магчымасці арганічнай хіміі дазволілі сінтэзаваць хларафіл, вітамін В12 (Р. Вудварт), полінуклеатыды (А. Тод), распрацаваць аўтаматызаваны сінтэз ферментаў.

Адно з дасягненняў арганічнай хіміі ў геннай інжынерыі — сінтэз актыўнага гена (Х. Каран, 1976). Выкарыстанне дасягненняў арганічнай хіміі прывяло да стварэння тэхналогій вытворчасці сінтэтычных каўчукаў, пластычных мас, сінтэтычных валокнаў, фарбавальнікаў, кінафотаматэрыялаў, атрутных рэчываў, сродкаў аховы раслін, духмяных рэчываў, лекавых прэпаратаў.

На Беларусі даследаванні па арганічнай хіміі пачаліся ў 1924 годзе ў БДУ і вяліся ў Інстытутах фізіка-арганічнай і біяарганічнай хіміі АН, БДУ, Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, сельскагаспадарчых, медыцынскіх і іншых НДІ. Сінтэзаваны і вывучаны ператварэнні металаарганічных, поліхлорарганічных, пераксідных злучэнняў, ацыклічных і гетэрацыклічных злучэнняў, стэроідаў, гетэрастэроідаў, простагландзінаў, нуклеатыдаў, тэрпеноідаў.[2]

Правілы і асаблівасці класіфікацыі

Асноўны артыкул: Арганічныя злучэнні У аснове класіфікацыі ляжыць структура арганічных злучэнняў. Аснова апісання структуры — структурная формула. Атамы элементаў абазначаюцца лацінскімі знакамі, як яны пазначаны ў перыядычнай табліцы хімічных элементаў (табліцы Мендзялеева). Вадародныя і электронадэфіцітныя сувязі абазначаюцца пункцірнай лініяй, іонныя сувязі абазначаюцца ўказаннем зарадаў часціц, якія ўваходзяць у склад малекулы. Паколькі ў пераважную большасць арганічных малекул ўваходзіць вадарод, яго звычайна не абазначаюць пры паказе структуры. Такім чынам, калі ў структуры ў аднаго з атамаў намалявана недастатковая валентнасць, значыць, каля гэтага атама размешчаны адзін або некалькі атамаў вадароду.

Атамы могуць утвараць цыклічныя і араматычныя сістэмы.

Асноўныя класы арганічных злучэнняў

Ацыклічныя (з адкрытым ланцугом) Карбацыклічныя (з замкнёным ланцугом)
гранічныя негранічныя гранічныя негранічныя
з адзінарнай сувяззю з двайной сувяззю з трайной сувяззю з дзвюмя двайнымі сувязямі з адзінарнай сувяззю з бензольным кальцом
рад метана (алканы) рад этылена (алкены) рад ацэтылена (алкіны) рад дыенавых вуглевадародаў рад полімеціленаў (нафтэны) рад бензола (араматычныя вуглевадароды, або арэны)

Тэорыя хімічнай будовы арганічных злучэнняў

Тэорыю хімічнай будовы арганічных злучэнняў можна коратка сфармуляваць у наступных асноўных палажэннях.

Атамы ў малекулах арганічных рэчываў злучаюцца адзін з адным у пэўнай паслядоўнасці, згодна з іх валентнасцю. Валентнасць вугляроду ў малекулах арганічных злучэнняў заўсёды роўна 4, вадароду — 1, кіслароду — 2.

Уласцівасці рэчываў залежаць не толькі ад якаснага і колькаснага саставу, але і ад парадку злучэння атамаў у малекулах. Існуюць рэчывы, якія маюць аднолькавы састаў, але розную будову і з прычыны гэтага розныя ўласцівасці. Рэчывы, якія маюць аднолькавы састаў, але розную будову, называюцца ізамерамі.

У малекулах арганічных рэчываў атамы і групы атамаў узаемна ўплываюць адны на адных. Узаемны ўплыў фенільнай групы і амінагрупы ў малекуле аніліну адбіваецца на яго хімічных уласцівасцях.

Асаблівасці арганічных рэакцый

У неарганічных рэакцыях звычайна ўдзельнічаюць іоны, яны праходзяць хутка і да канца пры пакаёвай тэмпературы. У арганічных рэакцыях часта адбываюцца парывы кавалентных сувязяў з утварэннем новых. Як правіла, гэтыя працэсы патрабуюць асаблівых умоў: пэўнай тэмпературы, часу рэакцыі, і часта наяўнасці каталізатара. Звычайна працякае не адна, а адразу некалькі рэакцый, таму выхад мэтавага рэчыва часта не перавышае 50 %. Таму для адлюстравання арганічных рэакцый выкарыстоўваюць не ўраўненні, а схемы без разліку стэхіаметрыі.

Рэакцыі могуць працякаць вельмі складаным чынам і ў некалькі стадый, не абавязкова так, як яна ўмоўна паказана на схеме. У якасці прамежкавых злучэнняў могуць узнікаць карбкаціёны R+, карбаніёны R−, радыкалы R·, карбены CX2, катыён-радыкалы, аніён-радыкалы і іншыя актыўныя або нестабільныя часціцы, звычайна тыя, што жывуць долі секунды. Падрабязнае апісанне ўсіх ператварэнняў, якія адбываюцца на малекулярным узроўні падчас рэакцыі, называецца механізмам рэакцыі.

Рэакцыі класіфікуюцца ў залежнасці ад спосабаў разрыву і стварэння сувязяў, спосабаў узбуджэння рэакцыі, яе малекулярнасці.

Метады вывучэння арганічных рэчываў

Вывучэнне арганічных рэчываў пачынаецца з устанаўлення іх якаснага і колькаснага саставу.

Арганічныя рэчывы, якія сустракаюцца ў прыродзе або атрымліваюцца сінтэтычна, як правіла, з’яўляюцца сумесямі. Для вывучэння будовы і ўласцівасцей арганічных злучэнняў неабходны чыстыя, без прымесей, рэчывы, таму вельмі важнымі з’яўляюцца метады ачысткі арганічных рэчываў. Часцей за ўсё для ачысткі прымяняюцца перагонка, перакрышталізацыя і храматаграфія.

Пасля атрымання чыстага рэчыва або асобнага кампанента сумесі пачынаецца вызначэнне яго якаснага саставу — наяўнасці вугляроду, вадароду, кіслароду, азоту і іншых элементаў. Якаснае выяўленне вугляроду і вадароду ў арганічных злучэннях лёгка ажыццявіць, напрыклад, пры іх акісленні аксідам медзі(ІІ) да вуглякіслага газу і вады.

Наступным этапам даследавання рэчыва з’яўляецца вызначэнне яго колькаснага саставу. Колькасны састаў арганічных злучэнняў устанаўліваюць пры іх акісленні. Прадукты акіслення арганічных злучэнняў улоўліваюць у спецыяльных паглынальніках, якія ўзважваюць перад рэакцыяй і пасля яе, і па рознасці мас знаходзяць масы вады і вуглякіслага газу, што ўтварыліся ў рэакцыі. На падставе атрыманых даных вызначаюць прасцейшую (эмпірычную) формулу рэчыва, а калі вядома адносная малекулярная маса, то і малекулярную формулу.

Для вызначэння структруры арганічных рэчываў выкарыстоўваюцца наступныя метады:

У адрозненне ад першых трох у апошнім метадзе выкарыстоўваецца неасноўны ізатоп элемента, паколькі ядро асноўнага ізатопа вугляроду — 12С мае нулявы спін і не можа назірацца метадам ядзернага магнітнага рэзанансу, гэтак жа як і ядро 16O — адзінага прыроднага ізатопа кіслароду.

Зноскі

  1. БелЭн, 1996, с. 467
  2. БелЭн, 1996, p. 467-468
  3. Alcohols(англ.)  (недаступная спасылка). IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the “Gold Book”). doi:10.1351/goldbook.A00204. Архівавана з першакрыніцы 22 ліпеня 2011. Праверана 2 верасня 2010.
  4. Enols(англ.)  (недаступная спасылка). IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the «Gold Book»). doi:10.1351/goldbook.E02124. Архівавана з першакрыніцы 18 кастрычніка 2012. Праверана 2 верасня 2010.
  5. Phenols(англ.)  (недаступная спасылка). IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the «Gold Book»). doi:10.1351/goldbook.P04539. Архівавана з першакрыніцы 17 верасня 2011. Праверана 2 верасня 2010.
  6. esters // IUPAG Gold Book

Літаратура

Тэмы гэтай старонкі (6):
Вікіпедыя:Спасылкі на Беларускую энцыклапедыю без нумароў старонак
Раздзелы хіміі
Вікіпедыя:Істотныя артыкулы
Вікіпедыя:Спасылкі на Беларускую энцыклапедыю без назвы артыкула
Арганічная хімія
Вікіпедыя:Спасылкі на Беларускую энцыклапедыю без аўтара