wd wp Пошук:

Скорасць

У гэтага паняцця ёсць і іншыя значэнні, гл. Скорасць (значэнні).

Ско́расць[1][2], або ху́ткасць — фізічная велічыня, якая паказвае, наколькі скора змяняецца палажэнне (радыус-вектар) матэрыяльнага пункта ў прасторы.

Сярэдняя і імгненная скорасць

Сярэдняя скорасць матэрыяльнага пункта на некаторым адрэзку часу Δt ёсць дзеллю перамяшчэння, зробленага ім за гэты час, на працягласць гэтага адрэзку:

<

v

=

Δ

r

Δ t

{\displaystyle <\mathbf {v} >={\frac {\Delta \mathbf {r} }{\Delta t}}}

\{\displaystyle <\mathbf \{v\} >=\{\frac \{\Delta \mathbf \{r\} \}\{\Delta t\}\}\}

Сярэдняя скорасць — гэта вектар, аднанапраўлены з вектарам перамяшчэння.

Імгне́нная ско́расць матэрыяльнага пункта ў некаторы момант часу — гэта граніца яго сярэдняй скорасці пры

Δ t → 0

{\displaystyle \Delta t\to 0}

\{\displaystyle \Delta t\to 0\}. Імгненную скорасць можна вызначыць як вытворную радыус-вектара па часе:

v

=

d

r

d t

{\displaystyle \mathbf {v} ={\frac {d\mathbf {r} }{dt}}}

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =\{\frac \{d\mathbf \{r\} \}\{dt\}\}\}

Вектар імгненнай скорасці матэрыяльнага пункта накіраваны ўздоўж прамой, датычнай да траекторыі яго руху.

Праекцыі скорасці ў дэкартавай сістэме каардынат

У прамавугольнай дэкартавай сістэме каардынат

v

=

v

x

i

v

y

j

v

z

k

{\displaystyle \mathbf {v} =v_{x}\mathbf {i} +v_{y}\mathbf {j} +v_{z}\mathbf {k} }

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =v_\{x\}\mathbf \{i\} +v_\{y\}\mathbf \{j\} +v_\{z\}\mathbf \{k\} \}

У той жа час,

r

= x

i

y

j

z

k

{\displaystyle \mathbf {r} =x\mathbf {i} +y\mathbf {j} +z\mathbf {k} }

\{\displaystyle \mathbf \{r\} =x\mathbf \{i\} +y\mathbf \{j\} +z\mathbf \{k\} \}, таму

v

=

d ( x

i

y

j

z

k

)

d t

=

d x

d t

i

d y

d t

j

d z

d t

k

{\displaystyle \mathbf {v} ={\frac {d(x\mathbf {i} +y\mathbf {j} +z\mathbf {k} )}{dt}}={\frac {dx}{dt}}\mathbf {i} +{\frac {dy}{dt}}\mathbf {j} +{\frac {dz}{dt}}\mathbf {k} }

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =\{\frac \{d(x\mathbf \{i\} +y\mathbf \{j\} +z\mathbf \{k\} )\}\{dt\}\}=\{\frac \{dx\}\{dt\}\}\mathbf \{i\} +\{\frac \{dy\}\{dt\}\}\mathbf \{j\} +\{\frac \{dz\}\{dt\}\}\mathbf \{k\} \}

Такім чынам, каардынаты вектара скорасці — гэта скорасці змянення адпаведных каардынат матэрыяльнага пункта:

v

x

=

d x

d t

;

v

y

=

d y

d t

;

v

z

=

d z

d t

{\displaystyle v_{x}={\frac {dx}{dt}};\quad v_{y}={\frac {dy}{dt}};\quad v_{z}={\frac {dz}{dt}}}

\{\displaystyle v_\{x\}=\{\frac \{dx\}\{dt\}\};\quad v_\{y\}=\{\frac \{dy\}\{dt\}\};\quad v_\{z\}=\{\frac \{dz\}\{dt\}\}\}

Радыяльная і трансверсійная скорасць

Калі запісаць радыус-вектар як

r

= r

r ^

{\displaystyle \mathbf {r} =r{\hat {r}}}

\{\displaystyle \mathbf \{r\} =r\{\hat \{r\}\}\}, то (у двухмернай сістэме каардынат):

v

=

d ( r

r ^

)

d t

=

d r

d t

r ^

d

r ^

d t

r

d r

d t

r ^

d ( cos ⁡ θ

i

sin ⁡ θ

j

)

d t

r

d r

d t

r ^

( − sin ⁡ θ

d θ

d t

i

cos ⁡ θ

d θ

d t

j

) ) r

d r

d t

r ^

d θ

d t

r

n ^

{\displaystyle \mathbf {v} ={\frac {d(r{\hat {r}})}{dt}}={\frac {dr}{dt}}{\hat {r}}+{\frac {d{\hat {r}}}{dt}}r={\frac {dr}{dt}}{\hat {r}}+{\frac {d(\cos \theta \mathbf {i} +\sin \theta \mathbf {j} )}{dt}}r={\frac {dr}{dt}}{\hat {r}}+(-\sin \theta {\frac {d\theta }{dt}}\mathbf {i} +\cos \theta {\frac {d\theta }{dt}}\mathbf {j} ))r={\frac {dr}{dt}}{\hat {r}}+{\frac {d\theta }{dt}}r{\hat {n}}}

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =\{\frac \{d(r\{\hat \{r\}\})\}\{dt\}\}=\{\frac \{dr\}\{dt\}\}\{\hat \{r\}\}+\{\frac \{d\{\hat \{r\}\}\}\{dt\}\}r=\{\frac \{dr\}\{dt\}\}\{\hat \{r\}\}+\{\frac \{d(\cos \theta \mathbf \{i\} +\sin \theta \mathbf \{j\} )\}\{dt\}\}r=\{\frac \{dr\}\{dt\}\}\{\hat \{r\}\}+(-\sin \theta \{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}\mathbf \{i\} +\cos \theta \{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}\mathbf \{j\} ))r=\{\frac \{dr\}\{dt\}\}\{\hat \{r\}\}+\{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}r\{\hat \{n\}\}\},

дзе

θ

{\displaystyle \theta }

\{\displaystyle \theta \} — вугал між радыус-вектарам і оссю абсцыс;

n ^

{\displaystyle {\hat {n}}}

\{\displaystyle \{\hat \{n\}\}\} — орт нармалі да радыус-вектара.

Такім чынам,

v

=

v

r

r ^

v

Φ

n ^

{\displaystyle \mathbf {v} =v_{r}{\hat {r}}+v_{\Phi }{\hat {n}}}

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =v_\{r\}\{\hat \{r\}\}+v_\{\Phi \}\{\hat \{n\}\}\},

дзе

v

r

=

d r

d t

{\displaystyle v_{r}={\frac {dr}{dt}}}

\{\displaystyle v_\{r\}=\{\frac \{dr\}\{dt\}\}\} — радыяльная скорасць,

v

Φ

=

d θ

d t

r

{\displaystyle v_{\Phi }={\frac {d\theta }{dt}}r}

\{\displaystyle v_\{\Phi \}=\{\frac \{d\theta \}\{dt\}\}r\} — трансверсійная скорасць.

Велічыня радыяльнай скорасці паказвае скорасць змянення велічыні радыус-вектара, а па кірунку радыяльная скорасць супадае з ім; у той жа час радыяльная скорасць з’яўляецца праекцыяй вектара скорасці на напрамак радыус-вектара.

Трансверсійная скорасць паказвае скорасць змянення напрамку радыус-вектара; па кірунку яна перпендыкулярная яму.

Лінейная і вуглавая скорасць

Асноўны артыкул: Вуглавая скорасць Пры вярчэнні цела разглядаецца вуглавая скорасць як вытворная па часе вугла яго павароту. У такім разе, каб пазбегнуць блытаніны, «звычайную» скорасць цела (кропкі) называюць лінейнай скорасцю. Лінейная скорасць матэрыяльнага пункта звязана з вуглавой наступным чынам:

v

=

ω

×

r

{\displaystyle \mathbf {v} =\mathbf {\omega } \times \mathbf {r} }

\{\displaystyle \mathbf \{v\} =\mathbf \{\omega \} \times \mathbf \{r\} \}

Увогуле, тэрмінам «скорасць» можа называцца вытворная па часе ад той ці іншай велічыні.

Вымярэнне скорасці

Адзінкай вымярэння скорасці ў сістэме СІ ёсць метр за секунду (м/с). 1 м/с адпавядае скорасці, пры якой за 1 секунду цела пройдзе адлегласць 1 метр.

У штодзённым жыцці скорасць часцей вымяраюць у кіламетрах за гадзіну. У навігацыі традыцыйнай мерай скорасці з’яўляецца вузел (марская міля за гадзіну).

Скорасць можна вымяраць як простым, так і ўскосным шляхам. Просты спосаб: вымераць адлегласць, якую праходзіць цела, і адрэзак часу, за які гэтае перамяшчэнне зроблена, а потым знайсці іх дзель.

Ускосны шлях палягае ў вымярэнні велічынь, якія залежаць ад скорасці руху. Напрыклад, дзеянне прылад для вымярэння скорасці марскіх і паветраных суднаў засноўваецца на вымярэнні напору воднага (паветранага) патоку.

Некаторыя скорасці

Касмічныя скорасці

Скорасці распаўсюджання ўзбурэнняў

Кампаненты скорасці

Гл. таксама

Зноскі

  1. Вучэбныя праграмы: Фізіка VI—XI класы. Астраномія XI клас. — Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2012.
  2. Скорасць // Беларуская энцыклапедыя т. 14, с. 467—468.

Літаратура

Тэмы гэтай старонкі (8):
Кінематыка
Фізічныя велічыні
Скорасць
Вікіпедыя:Спасылкі на Беларускую энцыклапедыю без нумароў старонак
Вікіпедыя:Спасылкі на Беларускую энцыклапедыю без назвы артыкула
Іншыя значэнні: старонка не існуе
Вікіпедыя:Істотныя артыкулы
Вікіпедыя:Спасылкі на Беларускую энцыклапедыю без аўтара